Temps

De MusicLexis
Aller à : navigation, rechercher


De:

En: time

Es:

Gr: χρόνος, ώρα

It:

Pl:

Pt:Du temps, du temps, du temps, il te faut du temps

De:

En: "Time, time, you need time"

Es:

Gr: "Χρόνος, χρόνος, σου χρειάζεται χρόνος"

It:

Pl:

Pt:Mylène Farmer - Du temps (2011)